Termíny kazuistických seminářů pro období září-prosinec 2019

Zdravotnickému zařízení PROPSYCHE s.r.o. byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru „Klinická psychologie“ a to pro oblast praktické a teoreticko-praktické části. Teoreticko-praktická část je organizována prostřednictvím kazuistických seminářů. Kazuistické semináře jsou otevřeny pro psychology ve specializační průpravě v oboru klinická psychologie a pro klinické psychology, kteří pracují v jiných zdravotnických zařízeních. Termíny jsou zde.

Psychoanalyticky orientovaná večerní skupina

Pod vedením PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D. probíhá docházková polootevřená psychoanalyticky orientovaná večerní skupina, která je zaměřena na prohloubení porozumění v rámci interpersonálních vztahů.

Skupina je určena lidem motivovaným k dlouhodobému terapeutickému závazku a není vhodná pro lidi, kteří se léčí se závislostí, s psychózou, bipolární poruchou anebo depresivní poruchou středního až těžkého typu.

Sezení se konají jedenkrát týdně a to vždy v úterý v čase od 18.30 hod do 20.00 hod v prostorách PROPSYCHE s.r.o.

Vypisujeme výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání: klinická psychologie


23. 5. 2019
Přihášky přijmáme do 15. 6. 2019.

V souladu s dotačním programem Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186/2009 sb PROPSYCHE s.r.o. vyhlasuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání: klinická psychologie.

Kdo se může přihlásit:
Absolventi jednooborového magisterského studia psychologie a AKK psycholog ve zdravotnictví či psychologové ve zdravotnictví v předatestační přípravě.
Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
-přihláška do výběrového řízení (viz www.mzcr.cz)
-osobní dotazník (viz www.mzcr.cz) + 1 fotografie pasového formátu
-lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
-výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)
-neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
-neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud jí získal
-přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

Hodnotící kritéria:
-formální náležitosti: úplné doložení všech požadovanýh dokladů do výběrovéo řízení
-vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti
-odborné znalosti a dovednosti - předchozí vzdělání, kurzy, výcviky, práce s počítačem
-osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:
-hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Přihlášky spolu s vyplněnými požadovanými přílohami zasílejte nejpozději do 15. 6. 2019 a to poštou, osobně nebo emailem na adresu: PROPSYCHE s.r.o, Hašalská 760/27, 110 00, Praha 1, info@propsyche.cz

motyl_-_prave_probiha.png