KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE

Psychodiagnostické vyšetření

Psychodiagnostické vyšetření je indikováno lékařem, většinou psychiatrem, neurologem, praktickým lékařem, nebo klinickým psychologem. Psychodiagnostické vyšetření pomáhá k objasnění a k orientaci se v duševním stavu člověka, jeho schopností, silných a slabých stránek a aktuálního duševního stavu. Zpravidla se toto vyšetření provádí k orientaci při postupu v léčbě.

Vyšetření probíhá ve dvou rovinách, na základě psychodiagnostického rozhovoru a s použitím psychodiagnostických testových metod, a/nebo posuzovácích škál. Klinický psycholog metody zvolí podle stanoveného zadání a cíle vyšetření. K vyšetření je žádoucí vzít s sebou předešlé zprávy psychologického vyšetření a zprávu odesílajícího lékaře. Je-li nutné brýle na čtení, auditivní pomůcky, atp. Je-li odeslán k vyšetření nezletilý, k prvnímu kontaktu příchází se zákonným zástupcem, z jehož strany je nutný písemný souhlas k vyšetření.

Komplexní psychologické vyšetření
Toto vyšetření se zaměřuje na celkové posouzení duševního stavu. Jeho součástí je zjištění aktuální úrovně intelektových funkcí, integrace složek osobnosti, a v případě potřeby dílčí poznávácí funkce. Posuzuje se jak vzájemné působení jednotlivých složek, tak i jejich vliv na celkový stav daného člověka. Minimálně se počítá se dvěma sezeními.
Cílené psychologické vyšetření
Jiná vyšetření

Psychoterapie

Psychoterapie je léčbou duševních obtíží zasahujících do každodenního života člověka. Je prováděna psychologickými prostředky, převážně založená na rozhovoru. Jde o práci systematickou a dlouhodobou, trvající minimálně 3 měsíce. Podmínkou úspěšné psychoterapie jsou otevřenost, důvěra a klientovo odhodlání k práci se sebou.

Naše centrum nabízí psychoterapii ve směrech Psychoanalyticky orientované, Gestalt a Kognitivně-behaviorální, případně v eklektickém přístupu. Psychoterapeut na základě rozhovoru rozhoduje, zda je psychoterapie vhodným prostředkem spolupráce, pokud ano, následně zvolí vhodný přístup k léčbě. Pokud do terapie vstupuje člověk mladší 18 let, je nutný souhlas zákonného zástupce.

Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie je bezpečným prostorem pro objevení, zkoumání a uvědomění si vlastních vzorců chování, tělesných prožitků a myšlenek. Je procesem setkání daného člověka a terapeuta. Jejím prostřednictvím dochází k hlubšímu sebeuvědomění a kontaktu se sebou. Veškerý proces tak přispívá k hledání vlastních možností pro navození žádoucích změn.
Párová psychoterapie
Skupinová psychoterapie

Krizová intervence

V rámci Krizové intervence se s klientem setkáváme v situaci, označující se slovem krize (z řečtiny „krino“, později „krisis“ – rozhodná chvíle/doba rozhodnutí), při které dochází k narušení duševní rovnováhy. Naší prací je poskytnout speciální krátkodobou intervenci s cílem pomoci navrátit tento stav do stavu původního. Krizovou intervenci také vnímáme jako formu posílení dosavadních schopností našich klientů. Podpora formou krizové intervence může být dle potřeby a vzájemné dohody mezi námi a naším klientem rozvinuta do psychoterapeutického vztahu.

Psychiatrie

Nově v naší ordinaci nabízíme psychiatrické služby.

Psychiatr je lékař kvalifikovaný v léčení duševních poruch. V rámci diagnostického vyšetření hledá jejich příčinu. Na jejichž základech může stanovit případnou medikaci.

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Dopravní psychologie

Nabízíme akreditované dopravně-psychologické vyšetření řidičů pro posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak psychotesty probíhají?

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2-3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření. Vyšetření se skládá ze tří částí: anamnestická část, výkonnostní testy a osobnostní testy.

Naše pracoviště používá kvalitní počítačové vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost, měření a profesionalitu vyšetření.

Z čeho se skládá vyšetření?

PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je krátkodobou a nesystematickou terapeutickou intervencí, která může, ale také nemusí, vyústit v dlouhodobější psychoterapii. Jedná se o řešení aktuálních životních situací formou konzultace, jejímž cílem je nalezení vhodného postupu řešení. Jeho součástí je také získání informací v dané problematice. Je určeno těm, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou docházet na dlouhodobou psychoterapii, nebo jim nebyla doporučena. Péče trvá přibližně nebo zpravidla 3 měsíce.

Profesní poradenství
Profesní poradenství je určeno lidem, kteří hledají studijní nebo profesní uplatnění. Probíhá na základě rozhovoru a zpravidla s pomocí příslušných psychodiagnostických metod.
Poradenství pro příbuzné a blízké nemocných

Online služby

Ze zkušenosti práce s našimi klienty a v souladu s jejich požadavky, které vycházejí z časových a pracovních omezení, jsme vytvořili možnost spolupráce online. Tento způsob společného kontaktu nabízí vzájemnou interakci ve formách našich služeb jako je psychologické poradenství a konzultace. Jsme rádi, že Vám službu online můžeme nabídnout.

Vzhledem k charakteru služby poskytované formou online, není možné očekávat plnohodnotný kontakt s terapeutem, ten je možný pouze při osobním setkání. Z tohoto důvodu o vhodnosti využití služby online vždy rozhoduje terapeut.

Naše Skype jméno: Propsyche Propsyche

Jak služba online funguje?

Služba online je poskytována prostřednictvím programu Skype. Je tedy nutné, aby zájemce o využití této formy služby měl program Skype ve svém zařízení nainstalován.

Jaká jsou naše doporučení?
Jaký je postup pro využití služby online?